Aktywa spółki

 

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2017)
Aktywa trwałe 21 854 055,18 zł
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe 20 468 225,08 zł
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 zł

1 385 830,10  zł

Aktywa obrotowe 10 534 254,90 zł
w tym:
 • należności krótkoterminowe 1 072 305,95 zł
 • zapasy 275 360,76 zł
 • inwestycje krótkoterminowe 9 161 930,28 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 657,91 zł

 


Informacje o publikacji:

Data publikacji: 27 maja 2016 11:17. Autor: Jolanta Wiśniewska
Data modyfikacji: 28 czerwca 2018 14:11. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 0.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 609.
Wygenerowano dnia: 2019-04-25 04:35:08