Aktywa spółki

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2016)
Aktywa trwałe 27 985 313,59 zł
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe 26 645 973,79 zł
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

633,40 zł

1 338 706,40  zł

Aktywa obrotowe 14 474 974,56 zł
w tym:
 • należności krótkoterminowe 1 336 974,44 zł
 • zapasy 242 621,83 zł
 • inwestycje krótkoterminowe 12 868 183,80 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 196,49 zł

 

Data wprowadzenia zmian: 17 lipca 2017 10:13. Autor: Jolanta Wiśniewska