Aktywa spółki

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2015)
Aktywa trwałe 33 815 312,76 zł
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe 32 675 008,50  zł
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 808,36 zł

1 133 495,90  zł

Aktywa obrotowe 9 425 274,48 zł
w tym:
 • należności krótkoterminowe 1 367 692,50 zł
 • zapasy 357 254,25 zł
 • inwestycje krótkoterminowe 7 636 563,98 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 763,75 zł

 

Data wprowadzenia zmian: 30 czerwca 2016 15:17. Autor: Krzysztof Kopczyński