Zakresy działalności komórek

Dział Eksploatacji:

 • realizacja zadań przewozowych na liniach komunikacyjnych
 • rozpatrywanie spraw pasażerów, między innymi skarg i wniosków
 • planowanie i rozliczanie zadań przewozowych

Dział techniczny:

 • zapewnienie sprawności technicznej taboru autobusowego
 • gospodarka magazynowa
 • utrzymanie obiektów budowlanych
 • inwestycje, modernizacje, remonty

Dział Kadr i Płac:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • dbałość o pracowników (polityka socjalna)
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • ubezpieczenia pracowników

Dział Księgowości:

 • prowadzenie dokumentacji zgodnej Ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • realizacja polityki rachunkowości
 • zamówienia publiczne
 • ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne

Spec. ds. zaopatrzenia:

 • zaopatrzenie

Spec. ds. BHP:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Data wprowadzenia zmian: 29 maja 2016 15:37. Autor: Krzysztof Kopczyński