Informacje o przychodach i kosztach

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2016)
Przychody 42 263 165,53 zł
w tym:
• netto ze sprzedaży usług i towarów 39 854 545,22 zł
           •  w tym ZDiTM 38 881 284,89 zł
 • pozostałe przychody operacyjne    2 204 251,11  zł
 • przychody finansowe 204 369,20 zł
Koszty 44 982 504,65 zł
w tym:
 • koszty działalności operacyjnej 44 574 081,49 zł
           • w tym amortyzacja  7 150 606,39 zł
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej 272 046,27 zł
 • koszty finansowe 136 376,89 zł
Zysk / Strata Brutto – 2 719 339,12 zł

Data wprowadzenia zmian: 17 lipca 2017 10:16. Autor: Jolanta Wiśniewska