Informacje o przychodach i kosztach

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2015)
Przychody 43 377 429,80 zł
w tym:
• netto ze sprzedaży usług i towarów 41 098 348,88 zł
           •  w tym ZDiTM 39 529 569,29 zł
 • pozostałe przychody operacyjne 2 102 990,50 zł
 • przychody finansowe 176 090,42 zł
Koszty 44 572 826,04 zł
w tym:
 • koszty działalności operacyjnej 43 962 504,90 zł
           • w tym amortyzacja  6 821 569,07 zł
 • pozostałe koszty działalności operacyjnej 275 587,66 zł
 • koszty finansowe 334 733,48 zł
Zysk / Strata Brutto – 1 195 396,24 zł

Data wprowadzenia zmian: 30 czerwca 2016 15:01. Autor: Krzysztof Kopczyński