Przejdź do głównej treści Przejdź do menu witryny
logo bip

Biuletyn Informacji PublicznejSzczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez SPAK Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym SPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.


Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym,
jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie
jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:
1. bezpośrednio od Państwa,
2. od podmiotu, który zawarł ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym
Klonowica Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego ze Szczecińskim
Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o., który udostępnił Państwa
dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (dalej: SPAK Sp.
z o.o.) z siedzibą w Szczecinie, pod adresem ul. Klonowica 3C, 71-241 Szczecin, NIP: 852-
225-29-92, numer REGON: 811907212, tel.: (91) 432 84 00, e-mail: sekretariat@spak.pl

Kto jest wyznaczony do zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych w tym wymagań RODO w SPAK Sp. z o.o.?

Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@spak.pl, adres do korespondencji:
ul. Klonowica 3C, 71-241 Szczecin.

Jakie dane przetwarzamy?

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. przetwarza
następujące kategorie danych:
1. dane kontaktowe;
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i
wystawienia faktury;
3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;
4. dane pracowników niezbędne do przetwarzania z punktu widzenia odrębnych
przepisów;
5. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług
Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o. (jeśli wyrażali
Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Do czego będziemy używać Państwa danych?

Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących
celów:
1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem
umowy;
2. w celu zawarcia i wykonania umowy ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem
Autobusowym Klonowica Sp. z o.o.;
3. w celu wykonania umowy zawartej ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem
Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393
Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szczecińskim
Przedsiębiorstwie Autobusowym Klonowica Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub
rachunku, realizacji zatrudnienia;
5. w celach marketingowych produktów i usług Szczecińskiego Przedsiębiorstwa
Autobusowego Klonowica Sp. z o.o. (jeśli wyrazili państwo wcześniej, na takie
działanie, stosowną zgodę).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania
umowy ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o., podanie
przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania
danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia
faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest
wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych
czynności:
1. zawarcie i wykonanie umowy ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym
Klonowica Sp. z o.o.,
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Szczecińskim Przedsiębiorstwie
Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury, realizacja
zatrudnienia),
3. prawnie uzasadniony interes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego
Klonowica Sp. z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub
wykonanie umowy zawartej ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym
Klonowica Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest
inny podmiot),
4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe
przedsiębiorcom, z którymi Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o.
współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących
zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami
umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim
współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego
Klonowica Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy
je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do
przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług
Szczecińskiemu Przedsiębiorstwu Autobusowemu Klonowica Sp. z o.o. mogą Państwo
wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Szczecińskiemu
Przedsiębiorstwu Autobusowemu Klonowica Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych
osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub
przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę
cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona
do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie
Państwa danych przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. jest
legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy łączącej Państwa ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym
Klonowica Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym
czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. i jakie mogą być
podnoszone wobec Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o..
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do
wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać
do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej
ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym Klonowica Sp. z o.o. na Państwa rzecz,
dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego
podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest
marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane
do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o.?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w
tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np.
profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na Państwa wpływa.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. jako Administrator
Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

Informacje o publikacji

Data publikacji: 24.05.2018 13:35. Autor: Jolanta Wiśniewska.

Statystyka

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 1.
Liczba odsłon od dnia publikacji: 4639.