MENU

Aktywa spółki

 

Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2019)
Aktywa trwałe 13  729 948,99 zł
w tym:
 • rzeczowe aktywa trwałe 12 126 235,59 zł
 • wartości niematerialne i prawne

• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

39 375,00 zł

1 564 338,40  zł

Aktywa obrotowe 10 475 487,17 zł
w tym:
 • należności krótkoterminowe 1 422 535,64 zł
 • zapasy 329 660,52 zł
 • inwestycje krótkoterminowe 8 707 545,31 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 745,70 zł

 


Informacje o publikacji:

Data publikacji: 27.05.16 11:17. Autor: Jolanta WiśniewskaData modyfikacji: 17.05.21 09:47. Dokonujący zmian: Jolanta Wiśniewska

Statystyki:

Liczba odsłon w dniu dzisiejszym: 0. Liczba odsłon od dnia publikacji: 888.